?>

ઈસ્ત્રી વગર કપડાંની કરચલી આ રીતે કરો દૂર

એઆઈ

Gujaratimidday
Lifestyle News
By Dharmik Parmar
Published May 10, 2024

ઈસ્ત્રી વગર કપડાંની કરચલી આ રીતે કરો દૂર

આ માટે તમે સટ્રેટનરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો.

એઆઈ

ઈસ્ત્રી વગર કપડાંની કરચલી આ રીતે કરો દૂર

જો તમારે ઇસ્ત્રી વિના ફટાફટ કરચલીઓ દૂર કરવી હોય તો કપડાંને ભીના કરી ઝટકો

એઆઈ

ઈસ્ત્રી વગર કપડાંની કરચલી આ રીતે કરો દૂર

તવાને ગરમ કરીને તેને પણ કપડાઓ પર ફેરવી શકાય છે.

એઆઈ

તમને આ પણ ગમશે

શું તમે રાખો છો તમારા નખનું ધ્યાન?

ગુલાબ જળ વાપરો છો? તો જાણી લો આટલું

ઈસ્ત્રી વગર કપડાંની કરચલી આ રીતે કરો દૂર

ઇસ્ત્રી ન હોય કે બગડી જાય ત્યારે ભારે વસ્તુ લઈને તેને પણ કપડા પર ફેરવી શકાય. માત્ર ધ્યાન રાખવું કે તેના પર કાગળ ઢાંકી દેવો.

એઆઈ

ઈસ્ત્રી વગર કપડાંની કરચલી આ રીતે કરો દૂર

તમે કૂકર જેવા ઢાંકણવાળા વાસણમાં ગરમ પાણી ભરો અને પછી તેને તમારા કપડા પર પ્રેસની જેમ રગડી શકો છો.

એઆઈ

આજે કેમ પડ્યું બજાર? આ છે 5 કારણો

Follow Us on :-