આ છે WWEની ફિટ અને સેક્સી માતા ટ્રિશ સ્ટ્રેટેસ

Dec 27, 2018, 17:54 IST
 • WWE હૉલ ઓફ ફેમમાં સ્થાન પામી ચુકેલી દિવા ટ્રિશનું સોશલ મીડિયા અકાઉંટ સાબિતી છે કે તે 41 વર્ષની વયે પણ એટલી જ ફિટ અને ખુબસુરત છે.ટ્રિશનું સ્ટેટસઃ Goodbye Vero Beach! We had a great stay @kimpton's Vero Beach Hotel & Spa.... 'til next time

  WWE હૉલ ઓફ ફેમમાં સ્થાન પામી ચુકેલી દિવા ટ્રિશનું સોશલ મીડિયા અકાઉંટ સાબિતી છે કે તે 41 વર્ષની વયે પણ એટલી જ ફિટ અને ખુબસુરત છે.ટ્રિશનું સ્ટેટસઃ Goodbye Vero Beach! We had a great stay @kimpton's Vero Beach Hotel & Spa.... 'til next time

  1/11
 • ટ્રિશનું સ્ટેટસઃ And that was the first moment we bonded. We were fortunate enough to have had an unmediated natural birth, so moments after bringing her earthside, she was on my breast. In that moment she learned that she could rely on me for nourishment and she could find comfort here as we nursed skin to skin, my body warming hers. I feel so grateful that my body is blessed with the ability to provide for my babe (I know this is not the case for everyone). And, I feel empowered knowing I had the choice to accept being solely responsible for both of my babes' health and nutrition. Women's bodies are incredible! I look at Madi at 6+ months knowing she's been exclusively breastfed and I can't help but give my body mad props for growing her so nicely. On this #worldbreastfeedingweek, let's celebrate a woman's right, choice and ability to feed their baby... and, let's normalize this so she may do it whenever and wherever she damn well wants! Oh! And to those who want to comment on my boob, puppies, or whatever you want to call them, don't waste the effort, it will be @matthardybrand'd anyway *DELETE*. And, I don't care to read how you wish you were that baby - you're basically saying you wish you were a minutes old baby drinking breastmilk, really? The amount of brain capabilities may be similar, but how about just keep that to yourself, cause it's weird actually. #breastfeedingawarenessweek #breastfeeding #fedisbest #normalizebreastfeeding #firstlatch #naturalbirth #skintoskin #mysuperpower #breastfeedwithoutfear #breastfedbaby #unsexualizebreastfeeding #candidchildhood #birthphotography #newborn #candidchildhood

  ટ્રિશનું સ્ટેટસઃ
  And that was the first moment we bonded. We were fortunate enough to have had an unmediated natural birth, so moments after bringing her earthside, she was on my breast. In that moment she learned that she could rely on me for nourishment and she could find comfort here as we nursed skin to skin, my body warming hers. I feel so grateful that my body is blessed with the ability to provide for my babe (I know this is not the case for everyone). And, I feel empowered knowing I had the choice to accept being solely responsible for both of my babes' health and nutrition. Women's bodies are incredible! I look at Madi at 6+ months knowing she's been exclusively breastfed and I can't help but give my body mad props for growing her so nicely. On this #worldbreastfeedingweek, let's celebrate a woman's right, choice and ability to feed their baby... and, let's normalize this so she may do it whenever and wherever she damn well wants! Oh! And to those who want to comment on my boob, puppies, or whatever you want to call them, don't waste the effort, it will be @matthardybrand'd anyway *DELETE*. And, I don't care to read how you wish you were that baby - you're basically saying you wish you were a minutes old baby drinking breastmilk, really? The amount of brain capabilities may be similar, but how about just keep that to yourself, cause it's weird actually. #breastfeedingawarenessweek #breastfeeding #fedisbest #normalizebreastfeeding #firstlatch #naturalbirth #skintoskin #mysuperpower #breastfeedwithoutfear #breastfedbaby #unsexualizebreastfeeding #candidchildhood #birthphotography
  #newborn #candidchildhood

  2/11
 • ટ્રિશની આ પોસ્ટ તેના દીકરા સાથે છે. ટ્રિશ અવાર નવાર તેના અને તેના દીકરાના ફોટોસ પોસ્ટ કરતી રહે છે.

  ટ્રિશની આ પોસ્ટ તેના દીકરા સાથે છે. ટ્રિશ અવાર નવાર તેના અને તેના દીકરાના ફોટોસ પોસ્ટ કરતી રહે છે.

  3/11
 • ટ્રિશનું સ્ટેટસઃ From one of my first test shoots! U guys should check out the interview I just posted about my start in fitness modelling - I pulled a bunch of my old pics, I even got one of me, Victoria & Torrie from our fitness days! www.trishstratus.com #tbt #throwbackthursday #fitnessmodel #lookatthathair

  ટ્રિશનું સ્ટેટસઃ From one of my first test shoots! U guys should check out the interview I just posted about my start in fitness modelling - I pulled a bunch of my old pics, I even got one of me, Victoria & Torrie from our fitness days! www.trishstratus.com #tbt #throwbackthursday #fitnessmodel #lookatthathair

  4/11
 • ટ્રિશનું સ્ટેટસઃ I just posted the prenatal yoga poses I put into a routine that I did while I was pregnant. Click the link in the bio to see the poses and me in all my bellyiciousness SWIPE LEFT for a pose I did regularly but wasn't til I saw it photogrpahed was like #itlookssoweird I had an amazing birth & a symptom-free pregnancy, I believe due to my yoga, plus that 13 minute, natural delivery - I really attribute it all to my practice and the hundreds (thousands?) of squats I did leading up to the big day. To me, prenatal yoga should be mandatory for all expecting moms. Besides the amazing benefits physically for both pregnancy and to prepare for labor and delivery, creatng a mindful connection to the breath and cultivating a calm presence of mind, body and soul is something that you can take with you into your birthing experience. #mindfulmama #empoweredmotherhood #meditation #prenatalyoga #yoga #yogaforlabor #yogaeverydamnday #flexible #bridgepose #backbends #maternityshoot #motherhood #pregnant #babybump #fitmama  #pregnancy #gentlebirth #naturalbirth #birthwithoutfear

  ટ્રિશનું સ્ટેટસઃ I just posted the prenatal yoga poses I put into a routine that I did while I was pregnant. Click the link in the bio to see the poses and me in all my bellyiciousness SWIPE LEFT for a pose I did regularly but wasn't til I saw it photogrpahed was like #itlookssoweird I had an amazing birth & a symptom-free pregnancy, I believe due to my yoga, plus that 13 minute, natural delivery - I really attribute it all to my practice and the hundreds (thousands?) of squats I did leading up to the big day. To me, prenatal yoga should be mandatory for all expecting moms. Besides the amazing benefits physically for both pregnancy and to prepare for labor and delivery, creatng a mindful connection to the breath and cultivating a calm presence of mind, body and soul is something that you can take with you into your birthing experience. #mindfulmama #empoweredmotherhood #meditation #prenatalyoga #yoga #yogaforlabor #yogaeverydamnday #flexible #bridgepose #backbends #maternityshoot #motherhood #pregnant #babybump #fitmama  #pregnancy #gentlebirth #naturalbirth #birthwithoutfear

  5/11
 • ટ્રિશની બિકીનીમાં તસવીર સાથે કેપ્શનઃ fitnessmodel #firstphotoshoot #firstcover #throwbackthursday #tbt

  ટ્રિશની બિકીનીમાં તસવીર સાથે કેપ્શનઃ fitnessmodel #firstphotoshoot #firstcover #throwbackthursday #tbt

  6/11
 • ટ્રિશનું સ્ટેટસઃ 10 years later... #throwbackthursday #WWE #trishstratus #WWEdivashoot #photoshoot #InsideFitness #tbt #hot

  ટ્રિશનું સ્ટેટસઃ 10 years later... #throwbackthursday #WWE #trishstratus #WWEdivashoot #photoshoot #InsideFitness #tbt #hot

  7/11
 • ટ્રિશનું સ્ટેટસઃ Thx @CBC for sharing my #infertility story & letting me be a voice for those not ready to talk yet


  ટ્રિશનું સ્ટેટસઃ Thx @CBC for sharing my #infertility story & letting me be a voice for those not ready to talk yet

  8/11
 • ટ્રિશનું સ્ટેટસઃ Trish Stratus Ten years ago today I took my final bow at the @aircanadacentre in front of my hometown crowd in #the6ix. A bittersweet day as I was closing the chapter on my @wwe career but I was about to embark on the next chapters of the rest of my life. I couldn't have asked for a more perfect setting to say good-bye.. To have my retirement match in Toronto, against my arch rival (and bestie) @machetegirl and to do something that had never been done before, to enter the history books as a seven-time @wwe Women's Champion, well, it was something dreams are made of. Even too amazing for an ambitious, athletic wrestling fan girl to dream of... Who would have thought that the opportunity to be a part of the WWE family I was presented with in 1999 would have led to this! All I knew in 1999 was that I was capable athletically and I had a passion for wrestling that was fuelled by a drive and ambition that had pushed me to try to be the best in every other area in my life. I knew that if I was given the chance, I would take that ball and run. I knew I wanted to change the perception of how women were viewed in the wrestling world. I knew I wanted to be remembered as one of the best. I'm thankful for the opportunities @wwe gave me and for having Fit Finlay be my partner in crime to help navigate them. I'm thankful for all the hard working, athletic, kick ass ladies I got to work with, and I'm thankful to have had the support of you guys for the whole ride, watching me fall down and then dust myself off and get up, watching me grow up before your very eyes. And, to have you guys still here by my side is everything. It's been 10 years since I retired, 16 years since I started wrestling and here we still stand. I've still got some Stratusfaction to deliver if ya want it! Here's to another decade of Stratusfaction! #thankyouwweuniverse #decadeofstratusfaction #seventimewomenschampion

  ટ્રિશનું સ્ટેટસઃ Trish Stratus Ten years ago today I took my final bow at the @aircanadacentre in front of my hometown crowd in #the6ix. A bittersweet day as I was closing the chapter on my @wwe career but I was about to embark on the next chapters of the rest of my life. I couldn't have asked for a more perfect setting to say good-bye.. To have my retirement match in Toronto, against my arch rival (and bestie) @machetegirl and to do something that had never been done before, to enter the history books as a seven-time @wwe Women's Champion, well, it was something dreams are made of. Even too amazing for an ambitious, athletic wrestling fan girl to dream of... Who would have thought that the opportunity to be a part of the WWE family I was presented with in 1999 would have led to this! All I knew in 1999 was that I was capable athletically and I had a passion for wrestling that was fuelled by a drive and ambition that had pushed me to try to be the best in every other area in my life. I knew that if I was given the chance, I would take that ball and run. I knew I wanted to change the perception of how women were viewed in the wrestling world. I knew I wanted to be remembered as one of the best. I'm thankful for the opportunities @wwe gave me and for having Fit Finlay be my partner in crime to help navigate them. I'm thankful for all the hard working, athletic, kick ass ladies I got to work with, and I'm thankful to have had the support of you guys for the whole ride, watching me fall down and then dust myself off and get up, watching me grow up before your very eyes. And, to have you guys still here by my side is everything. It's been 10 years since I retired, 16 years since I started wrestling and here we still stand. I've still got some Stratusfaction to deliver if ya want it! Here's to another decade of Stratusfaction! #thankyouwweuniverse #decadeofstratusfaction #seventimewomenschampion

  9/11
 • ટ્રિશનું સ્ટેટસઃ This photoshoot was from when you voted me Babe of the Year! #thankyou #throwbackthursday

  ટ્રિશનું સ્ટેટસઃ This photoshoot was from when you voted me Babe of the Year! #thankyou #throwbackthursday

  10/11
 • ટ્રિશનું સ્ટેટસઃ TOO RACY. NOT APPROPRIATE. These were a few of the words I read on social media when I posted my new cover. What do you guys think?? Head over to TrishStratus.com (direct link in bio) and check out my @musclememorymag cover and tell me, WHAT DO YOU GUYS THINK?? BEAUTIFUL. STRENGTH. CONFIDENCE. FIERCE. These are a few words we used when we chose my latest cover shot just a couple weeks before giving birth. Coincidently, I used these words when describing my birth experience. For the record, I absolutely love the cover! (plus this one and all 10 pages of my 8.5 month belly!). To me, I am at my most beautiful - and, this has everything to do with me being full of life. We wanted to celebrate life (literally, after the difficulty we had conceiving), and shout out to all the mamas-to-be to be belly proud and FLAUNT IT WHILE YOU GOT IT!! .. @dave_laus MUA @twochicksandsomelipstick Stylist @milayudinadesign . #bellyproud #maternityshoot #pregnantbelly #pregnant #babybump #pregnantlife #pregnantmodel #8monthspregnant #readytopop #photoshoot #torontophotographer #beautiful #strength #confident #fierce

  ટ્રિશનું સ્ટેટસઃ TOO RACY. NOT APPROPRIATE. These were a few of the words I read on social media when I posted my new cover. What do you guys think?? Head over to TrishStratus.com (direct link in bio) and check out my @musclememorymag cover and tell me, WHAT DO YOU GUYS THINK?? BEAUTIFUL. STRENGTH. CONFIDENCE. FIERCE. These are a few words we used when we chose my latest cover shot just a couple weeks before giving birth. Coincidently, I used these words when describing my birth experience. For the record, I absolutely love the cover! (plus this one and all 10 pages of my 8.5 month belly!). To me, I am at my most beautiful - and, this has everything to do with me being full of life. We wanted to celebrate life (literally, after the difficulty we had conceiving), and shout out to all the mamas-to-be to be belly proud and FLAUNT IT WHILE YOU GOT IT!! .. @dave_laus MUA @twochicksandsomelipstick Stylist @milayudinadesign . #bellyproud #maternityshoot #pregnantbelly #pregnant #babybump #pregnantlife #pregnantmodel #8monthspregnant #readytopop #photoshoot #torontophotographer #beautiful #strength #confident #fierce

  11/11
 • loading...

ફોટોઝ વિશે

WWEની દિવા ટ્રિશ યાદ છે?  જેણે વુમેન્સ ચેંપિયનશિપમાં રેકોર્ડ બનાવ્યા છે અને જે દુનિયાની સૌથી સેક્સી ફીમેલ રેસલરમાંથી એક છે. અમે તમારા માટે લાવ્યા છે ટ્રિશના સ્ટનિંગ ફોટોસ જે તેણે તેના ઈન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કર્યા છે.(તસવીર સૌજન્યઃ ટ્રિશ સ્ટ્રેટેસનું ઈન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ)

 
Loading...
 
 
Loading...
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK