આ રીતે ગુજરાતીઓ ઉજવે છે રક્ષાબંધનનું પર્વ

Updated: Aug 15, 2019, 21:50 IST | Shilpa Bhanushali
 • બહેન તન્વી ભાઈ ઉત્કર્ષ સાથે

  બહેન તન્વી ભાઈ ઉત્કર્ષ સાથે

  1/66
 • બહેન યેશા ભાઇ ઉત્કર્ષ સાથે

  બહેન યેશા ભાઇ ઉત્કર્ષ સાથે

  2/66
 • ભાઈ વત્સલ સાથે બહેન ખુશાલી

  ભાઈ વત્સલ સાથે બહેન ખુશાલી

  3/66
 • બહેન અનિતા સાથે ભાઈ આશિષ 

  બહેન અનિતા સાથે ભાઈ આશિષ 

  4/66
 • બહેન વૈશાલી ભાઈ અજય સાથે

  બહેન વૈશાલી ભાઈ અજય સાથે

  5/66
 • પ્રિતરાજ સિંહને રાખડી બાંધતા બહેન શિલ્પાબા

  પ્રિતરાજ સિંહને રાખડી બાંધતા બહેન શિલ્પાબા

  6/66
 • બહેન વૈભવી ભાઈ ધવલને રાખડી બાંધતા.

  બહેન વૈભવી ભાઈ ધવલને રાખડી બાંધતા.

  7/66
 • શિલ્પા ભાનુશાલી ભાઇ જીત સાથે

  શિલ્પા ભાનુશાલી ભાઇ જીત સાથે

  8/66
 • બહેન અનિતા સાથે ભાઇ અજય સાથે

  બહેન અનિતા સાથે ભાઇ અજય સાથે

  9/66
 • ભાઈ કલ્પેશ સાથે બહેન પ્રિતી રાખડી બાંધતા

  ભાઈ કલ્પેશ સાથે બહેન પ્રિતી રાખડી બાંધતા

  10/66
 • રિતેશ ઓઝા બહેન રીમા ઓઝા સાથે

  રિતેશ ઓઝા બહેન રીમા ઓઝા સાથે

  11/66
 • બહેન દિવ્યા ભાઈ જુગલ સાથે

  બહેન દિવ્યા ભાઈ જુગલ સાથે

  12/66
 • બહેન પ્રિતી ભાઈ જુગલ સાથે

  બહેન પ્રિતી ભાઈ જુગલ સાથે

  13/66
 • નીપા વ્યાસ ભાઈ તીર્થ ત્રિવેદી સાથે

  નીપા વ્યાસ ભાઈ તીર્થ ત્રિવેદી સાથે

  14/66
 • બહેન અનિતા ભાઈ વિપુલ સાથે

  બહેન અનિતા ભાઈ વિપુલ સાથે

  15/66
 • બહેન વૈશાલી ભાઈ વિપુલ સાથે

  બહેન વૈશાલી ભાઈ વિપુલ સાથે

  16/66
 • ભૂમિ પટેલ ભાઈઇ કૌશલ અમીન સાથે 

  ભૂમિ પટેલ ભાઈઇ કૌશલ અમીન સાથે 

  17/66
 • બહેન શ્વેતા વ્યાસ ભાઇ દીપેશ અને હિરેન વ્યાસ સાથે

  બહેન શ્વેતા વ્યાસ ભાઇ દીપેશ અને હિરેન વ્યાસ સાથે

  18/66
 • બહેન અનિતા ભાઇ ધર્મેેશ સાથે

  બહેન અનિતા ભાઇ ધર્મેેશ સાથે

  19/66
 • બહેન વૈશાલી ભાઈ ધર્મેશ સાથે

  બહેન વૈશાલી ભાઈ ધર્મેશ સાથે

  20/66
 • બહેન રોશની જોશી ભાઇ સંકેત સાથે

  બહેન રોશની જોશી ભાઇ સંકેત સાથે

  21/66
 • જાલ્પા મહેતા ભાઈ ચિંતન મહેતા સાથે

  જાલ્પા મહેતા ભાઈ ચિંતન મહેતા સાથે

  22/66
 • બહેન વિશી શાહ ભાઈ પ્રણવ ગડોયા સાથે

  બહેન વિશી શાહ ભાઈ પ્રણવ ગડોયા સાથે

  23/66
 • બહેન પલક ગડોયા ભાઈ આલોક દેસાઈ

  બહેન પલક ગડોયા ભાઈ આલોક દેસાઈ

  24/66
 • બહેન વૈશાલી ભાઈ કેતન સાથે

  બહેન વૈશાલી ભાઈ કેતન સાથે

  25/66
 • બહેન નિશા ભાઈ કેતન સાથે

  બહેન નિશા ભાઈ કેતન સાથે

  26/66
 • બહેન અનિતા ભાઈ કેતન સાથે

  બહેન અનિતા ભાઈ કેતન સાથે

  27/66
 • બહેન નિશા ભાઈ કલ્પેશ સાથે

  બહેન નિશા ભાઈ કલ્પેશ સાથે

  28/66
 • જિતેન્દ્ર દવે બહેન રેખા પંડ્યા સાથે

  જિતેન્દ્ર દવે બહેન રેખા પંડ્યા સાથે

  29/66
 • બહેન નિશા સાથે ભાઈ શૈલેષ સાથે 

  બહેન નિશા સાથે ભાઈ શૈલેષ સાથે 

  30/66
 • બહેન અનિતા ભાઈ વિશાલ સાથે

  બહેન અનિતા ભાઈ વિશાલ સાથે

  31/66
 • બહેન વૈશાલી ભાઈ વિશાલ સાથે

  બહેન વૈશાલી ભાઈ વિશાલ સાથે

  32/66
 • બહેન નિશા ભાઈ વિશાલ સાથે

  બહેન નિશા ભાઈ વિશાલ સાથે

  33/66
 • આર્યન કુરાણી, મંતવ્ય કટકોરિયા, વિદિત ગડોયા, કેયા રવેશિયા અને કાવ્યા કટકોરિયા સાથે

  આર્યન કુરાણી, મંતવ્ય કટકોરિયા, વિદિત ગડોયા, કેયા રવેશિયા અને કાવ્યા કટકોરિયા સાથે

  34/66
 • બહેન શિવાની સાથે ભાઈ જીગર 

  બહેન શિવાની સાથે ભાઈ જીગર 

  35/66
 • બહેન વૈશાલી ભાઈ કલ્પેશ સાથે

  બહેન વૈશાલી ભાઈ કલ્પેશ સાથે

  36/66
 • નક્શ પાબારી સાથી બહેન રિયા પાબારી

  નક્શ પાબારી સાથી બહેન રિયા પાબારી

  37/66
 • બહેન જયદીપા કુડલા સાથે ભાઈ રવિ કુડલા

  બહેન જયદીપા કુડલા સાથે ભાઈ રવિ કુડલા

  38/66
 • બહેન દક્ષા ભાઈઓ વિશાલ, કેતન, કલ્પેશ અને શૈલેષ સાથે

  બહેન દક્ષા ભાઈઓ વિશાલ, કેતન, કલ્પેશ અને શૈલેષ સાથે

  39/66
 • બહેન પ્રિયા ભાઈ નીતિન અને ભાભી હેતલ ભાનુશાલી સાથે

  બહેન પ્રિયા ભાઈ નીતિન અને ભાભી હેતલ ભાનુશાલી સાથે

  40/66
 • બહેન હેતલ ભાઈ આકાશ સાથે

  બહેન હેતલ ભાઈ આકાશ સાથે

  41/66
 • બહેન વૈશાલી ભાઈ શૈલેષ સાથે

  બહેન વૈશાલી ભાઈ શૈલેષ સાથે

  42/66
 • બહેન સ્નેહા ભાઈ વીર સાથે

  બહેન સ્નેહા ભાઈ વીર સાથે

  43/66
 • સ્નેહાબા જાડેજા ભાઈ ધર્મેન્દ્રસિંહ વાધેલા સાથે

  સ્નેહાબા જાડેજા ભાઈ ધર્મેન્દ્રસિંહ વાધેલા સાથે

  44/66
 • પ્રિશાબા જાડેજા ભાઈ પ્રથમરાજસિંહ જાડેજા સાથે

  પ્રિશાબા જાડેજા ભાઈ પ્રથમરાજસિંહ જાડેજા સાથે

  45/66
 • દ્વિશાબા વાઘેલા ભાઈ પ્રથમરાજસિંહ જાડેજા સાથે

  દ્વિશાબા વાઘેલા ભાઈ પ્રથમરાજસિંહ જાડેજા સાથે

  46/66
 • સ્નેહાબા જાડેજા ભાઈ મયુરસિંહ વાઘેલા સાથે

  સ્નેહાબા જાડેજા ભાઈ મયુરસિંહ વાઘેલા સાથે

  47/66
 • વિશાલ કુરાણી બહેન જલ્પા કાટકોરીયા સાથે

  વિશાલ કુરાણી બહેન જલ્પા કાટકોરીયા સાથે

  48/66
 • સુધા ગાદોયા ભાઈ નરેન્દ્ર કુરાણી સાથે

  સુધા ગાદોયા ભાઈ નરેન્દ્ર કુરાણી સાથે

  49/66
 • બહેન અનિતા ભાઈ કલ્પેશ સાથે

  બહેન અનિતા ભાઈ કલ્પેશ સાથે

  50/66
 • સુધા ગાદોયા ભાઈ લલીત કુરાણી સાથે

  સુધા ગાદોયા ભાઈ લલીત કુરાણી સાથે

  51/66
 • ડિમ્પલબેન ભાઈ હિતેશભાઇ સાથે

  ડિમ્પલબેન ભાઈ હિતેશભાઇ સાથે

  52/66
 • ડિમ્પલબેન ભાઈ જય કોટેચા સાથે

  ડિમ્પલબેન ભાઈ જય કોટેચા સાથે

  53/66
 • વિજયભાઇ બહેન મીનાબેન સાથે

  વિજયભાઇ બહેન મીનાબેન સાથે

  54/66
 • ડિમ્પલબેન ભાઈ રોહિત સાથે

  ડિમ્પલબેન ભાઈ રોહિત સાથે

  55/66
 • ડિમ્પલબેન ભાઈ રૂહિલ સાથે

  ડિમ્પલબેન ભાઈ રૂહિલ સાથે

  56/66
 • ડિમ્પલબેન ભાઈ સુરેશ સાથે

  ડિમ્પલબેન ભાઈ સુરેશ સાથે

  57/66
 • કૃષ્ણા પારેખ ભાઈ પુજન પોપટ સાથે

  કૃષ્ણા પારેખ ભાઈ પુજન પોપટ સાથે

  58/66
 • શીતલ પટેલ ભાઈ જુગલને રાખડી બાંધતા

  શીતલ પટેલ ભાઈ જુગલને રાખડી બાંધતા

  59/66
 • ભાઈ જિમિત વ્યાસ બહેન નીતિ મહેતા પાસેથી રાખડી બંધાવતા

  ભાઈ જિમિત વ્યાસ બહેન નીતિ મહેતા પાસેથી રાખડી બંધાવતા

  60/66
 • બહેન શીતલ પટેલ ભાઈ કલ્પેશ સાથે

  બહેન શીતલ પટેલ ભાઈ કલ્પેશ સાથે

  61/66
 • શ્રદ્ધા રાવલ ભાઈ દર્શન જોબનપુત્રાની સાથે

  શ્રદ્ધા રાવલ ભાઈ દર્શન જોબનપુત્રાની સાથે

  62/66
 • ડિમ્પલબેન ભાઈ નટુભાઇ પોપટ સાથે

  ડિમ્પલબેન ભાઈ નટુભાઇ પોપટ સાથે

  63/66
 • ડૉ. નિરાલી ઓઝા તેમના ભાઈ જીગર ઓઝા સાથે

  ડૉ. નિરાલી ઓઝા તેમના ભાઈ જીગર ઓઝા સાથે

  64/66
 • દિયા ઓઝા અને ધ્રુહી ઓઝા તેમના ભાઈ પ્રથમ ઓઝા સાથે

  દિયા ઓઝા અને ધ્રુહી ઓઝા તેમના ભાઈ પ્રથમ ઓઝા સાથે

  65/66
 • દ્વિતી ઓઝા તેમના ભાઈ ખુશ ઓઝા અને મિલીંદ જોષી સાથે

  દ્વિતી ઓઝા તેમના ભાઈ ખુશ ઓઝા અને મિલીંદ જોષી સાથે

  66/66
 • loading...

ફોટોઝ વિશે

આજે રક્ષાબંધનના પર્વ નિમિત્તે ગુજરાતીઓ આ રીતે ઉજવે છે રાખડીપૂનમ. જુઓ તસવીરો

 
Loading...
 
 
Loading...
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK